Máte dům s ovocnými stromy nebo chatu v lesní oblasti? Máte na svém pozemku strom, který ohrožuje váš majetek? Jak to vlastně je?

Blíží se zima a s tím přichází i sezóna, kdy připravujeme zásoby dřeva, ať už sami sobě nebo blízké rodině. Já osobně připravuji dřevo své rodině každým rokem. Přiznávám, že až s přibývajícím věkem a  životními zkušenostmi vidím čím dál více detailů spojené s následnými důsledky.

Jak je to s kácením dřevin na soukromých pozemcích? Platí to, že na svém pozemku si mohu s dřevinami dělat, co chci? Kdy se o povolení kácení dřevin nemusí žádat? O povolení kácet nemusíme žádat jen ve výjimečných případech. Pokud má dřevina nad výškou 130cm obvod kmene méně než 80cm v obvodu a není součástí stromořadí, povolení nepotřebujete.

V opačném případě rozhoduje obec dle zákona č. 114/ 1992 sb. o ochraně přírody a krajiny, přičemž musí být náležitě vyhodnoceny zdravotní, ekologické a estetické funkce dřevin(y).

V některých případech není potřeba povolení, ale je nutné oznámení. Situace, kdy stav dřeviny ohrožuje lidské životy či hrozí škoda velkého rozsahu – například strom napůl vyvrácený bouří či rozlomený vichřicí – vyžaduje povolení následné. Osoba, která takový strom odstraní, je povinna  to do 15 dnů od provedení kácení oznámit příslušnému úřadu.

Jaké jsou sankce za nedovolené pokácení stromu a kde si vlastně můžeme stěžovat?

Nepovolené kácení dřevin je přestupkem, který může řešit odbor životního prostředí obce, nebo Česká inspekce životního prostředí. Škodu by měl uplatňovat majitel nedovoleně pokácené dřeviny, respektive pozemku, na kterém rostla. Rychlejším postupem je písemné oznámení odboru životního prostředí obce s rozšířenou působností. Za neoprávněné kácení pak hrozí fyzické osobě pokuta ve výši až 20.000 korun, právnické osobě dokonce až 1.000.000 korun.

Pokud s kácením stromů začnete, nezapomeňte také myslet na bezpečnost, popřípadě situace a následky, které mohou nastat. Když se kácí les, létají třísky, je staré přísloví, které každý zná. Ovšem při takové činnosti dochází neustále k úrazům i ke škodám na majetku.

Už jen při plánování by mělo být vše podchyceno, hlavně směr pádu stromu. V takové situaci je důležitá přítomnost velkých překážek v dané oblasti (elektrické vedení, cesty a budovy, atd.). Pokud víte, že danou oblastí lesa vede silnice nebo že lidé touto oblastí denně procházejí, rozmístěte výstražné značky.

Pro tyto situace by se nemělo zapomínat na své zdraví. Tuto činnost vidím jako velice nebezpečnou. Ať už je to užívání nářadí nebo samotný pád dřeviny. Hodně se podceňuje i chvíle, kdy dochází k pádu stromu, což vede od opadávání suchých větví a následnému vymrštění spodní části kmene. V takové situaci už dochází k nepříjemným úrazům například k obyčejnému zvrtnutí kotníku, silným naraženinám, až ke komplikovaným frakturám, které často vedou k trvalým následkům až k invaliditě.

Nezapomínejme i na majetkové tak i nemajetkové újmy, které lidi velice opomíjejí. Takové situace řeší odpovědnost, se kterou musí být daná osoba seznámena, co taková odpovědnost řeší, kde a v jaké situaci jsou výluky a s jakou spoluúčastí máme počítat.

Dále bych připomenul i právní ochranu která je velice prospěšná oběma stranám.

Pokud by došlo ke škodní události majetkové i nemajetkové ze strany viníka, tak začne velice nepříjemný běh s dlouhou tratí. Škoda nemusí být pouze druhé osobě ale i třetí, kdy je povinnost přivolat orgán Policie České Republiky. Už této chvíli můžete opomenout spoustu věcí, které mohou ve finále rozhodnout.

Ze strany poškozeného se nejčastěji řeší náhrady škody, bolestné i odškodné.

Ovšem co dělat v případě, že viník, který způsobil škodu, nemá odpovědnost, začne se dohadovat, házet vinu na vás nebo v nejhorší situaci odejde tiše po pěšině?

Pokud k takové věci dojde, tak se bez právní ochrany neobejdete. Hodně lidí řeší vlastní odpovědnost, kdyby se náhodou něco stalo a došlo by ke způsobení škody. Naopak už nemyslí sami na sebe a svůj majetek. Navíc ani neví, v jakých situacích se už mohou soudit a kolik starostí a peněz ušetřit. S tím vším se v mém okolí setkávám čím dál častěji a nejen ve spojení s dnešním tématem.

Neváhám pro to lidem v této oblasti pomoci a připravit je na nečekané události, se kterými nejsme obeznámeni nebo nepřipraveni. Proto rád s Vámi proberu jaké jsou možnosti s individuálním přístupem.

Stačí jen zvednout telefon a kontaktovat mě na 773 587 167. 

Nebuďte dalšími nešťastnými, kteří házeli starosti za hlavu se slovy „Tohle se stát nemůže‟ nebo „Každý rok je to stejný‟.

Žůrek Jiří – Finanční konzultant společnosti OVB Allfinanz, a. s.

jiri.zurek@ovbmail.cz